Åren före 1781 var mycket svåra för England. Oro härskade över hela kontinenter och England var i krig. Québec hade intagits och hela Ka-nada hade vänt sig mot England. Krig rådde mellan Ryssland och Turkiet. I Amerika hade kolonisterna utropat en egen union – USA. Krig mellan kolonierna och moderlandet England följde. Ett krig där kolonis-terna stöddes av fransmännen. Amerikanen Paul Jones kapade skepp ut-anför den brittiska kusten och 1780 utbröt Gordon-resningen vid vilken Newgatefängelset öppnades med våld, fångarna befriade sig och halva Lon-don brann. Den Sociala oron var mycket stark i England liksom i stora de-lar av Europa. En Social oro som i Frankrike kom att leda fram till ”Franska revolutionen” 1789.

Partistrider rådde, liksom konflikter mellan olika religiösa grupper. In-dustrialismen i England hade lett fram till stora sociala skillnader mellan invånarna. ”Sådant var läget när A.O.D.(Ancient Order of Druids) föddes”.

1781 ville några vänner samlas till vänskaplig underhållning och sam-varo på värdshuset ‘The King’s Arms” på Poland Street i London. Snart kände de sig manade att grunda ett sällskap, där de kunde vidareutveckla sin önskan att glädjas i broderlig samvaro och där det fanns möjlighet att utesluta den, som av en eller annan anledning; ansågs mindre önskvärd. Med mycken möda överlade de om ett lämpligt namn och en i sällskapet vid namn Hurle väckte ett förslag som enhälligt antogs.

(Här återges nu Henry Hurles tal, som första gången offentliggjordes 1831 i en artikel betitlad “Den nuvarande druidismens historia” i sam-band med 50-årsjubileet av Ordens grundande).

Det synes mig som om man i England saknar en träffpunkt för Vän-skap, Glädje och Broderlighet, – vår kyla och reservation gentemot främ-lingar känner vi alla till, den är väl bekant. Det fanns en gång lärda män här som påtog sig att förklara människans livsmål och inviga de gamla britterna i de sköna konsterna – det var Druiderna.

Mitt förslag är att vi bildar en sammanslutning för sällskaplig sym-pati och att vi övertar dessa lärda mäns namn. Det är sant när man säger att våra sedvänjor, vårt språk och vår situation är helt annorlun-da än våra druidiska förfäders, men våra avsikter är desamma; de för-sökte att förbättra människans tillvaro och vi vill detsamma. Låt oss skapa ett samhälle, som leds av en president, som vi kallar Stor Ädel-Ärk, det var den titeln som bars av de gamla druidernas högste ledare. Låt honom stödjas av två män – Barderna – precis på samma sätt som Barderna eller Sångarna understödde den druidiske ledaren i gammal tid och låt oss annektera druidernas namn på sina medlemmar och kalla oss bröder. Vå-ra stora föregångare höll styvt på sin be-römda lära, som var deras strävan och mål och vilken gick ut på:

Att skaffa sig själslig bildning, att befordra harmonin, att uppmuntra till goda seder, dådkraftigt och verkningsfullt. Låt oss sträva efter detta i en begränsad krets med all lovvärd ansträngning”.

Så talade Henry Hurle och hans förslag antogs enhälligt av den röstande skaran. Exakt datum för detta tal är okänt, men vi vet att den första sammankomsten skedde den 28 november 1781 på “The King’s Arms”,
Poland Street, London W 1.

För att bevara sammankomsternas endräkt inskrevs i grundlagen ett strikt förbud att diskutera eller ens nämna varje form av politik eller religion vid mötena och denna föreskrift följdes noga. Andra sympatisörer från skilda samhällsskikt infördes efterhand. Här hade de nu en möjlighet att sammanträda utan att gräl eller strid rådde.

Ryktet om denna endräktens hemvist spreds fort och det blev snabbt bekantgjort att Henry Hurle och hans vänner var goda medborgare, därför gav också en anslutning till sällskapet och ett erkännande av dess konstitution, sympatisören ökat renommé och utåt gott motta-gande.

“Detta är historien, sann i varje detalj, om begynnelsen av A.O.D, den första druidiska sammanslutningen inom modern druidism och moderloge för alla druidordnar världen över”.

(Orginaltexten skriven av Sidney C. Jay – IGLD Secretary 1970. Bearbetad av RSBibl 1991 samt Ritualutskottet 2003) Finns i vår ”Utbildningspärm”!