Alltsedan vår Orden grundades 1781 har välgörenhet varit en central tanke i verksamheten. Från början var allt koncentrerat till begravningshjälp och stöd för efterlevande änkor, då det sociala skyddsnätet i det engelska samhället var mycket otillfredsställande. Sedan dess har stora förändringar skett, men en sak kvarstår; det totala behovet av generositet och välgörenhet har inte blivit mindre.

För att få en inblick i vår Välgörenhet har vi vänt oss till grundlogerna med en vädjan att få rapporter och redogörelser för hur arbetet bedrivs. Denna artikel ska försöka ge en bild av detta. Bara i undantagsfall nämner jag de enskilda GL:s namn, dels beroende på att endast ett litet antal GL hörsammat vårt önskemål, dels för att jag hellre vill studera välgörenheten ur ett principiellt perspektiv, utan att fastna i storleken på resultaten.

Först ska vi konstatera att välgörenhet kan bedrivas via tjänster, arbetsinsatser som utmynnar i resultat som kan mätas i pengar, men också direkt via insamlade penningbidrag.
Exempel av det första slaget har jag fått från bl. a. Strängnäs och Umeå.
Möbler, kläder, leksaker m.m. har insamlats och skickats till Polen. I Umeå kunde vi tömma ett helt sjukhus och skicka till polska sjukhus genom massiva arbetsinsatser i samband med magasinering och transporter. Speciellt glädjande i detta sammanhang är att Polens behov av hjälp blivit mycket mindre. Det gäller att vara vaken för var de akuta behoven är störst och koncentrera arbetet därefter.

Av naturliga skäl är det svårt att uppskatta arbetsinsatsernas storlek omvandlade i reda pengar, men som jag tidigare sagt är det inte heller min ambition, men det kan antas att betydande belopp räddats, då dyrbar sjukhusutrustning inte skrotas i förtid, utan kommer till ny användning.

Det viktiga i dessa sammanhang är att vara alert, att ana vad som skulle kunna vara nyttigt för andra. Ett fungerande Välgörenhetsutskott ska vara vaket för vad som kan göras, hoppa på ”då tåget går” och mobilisera all hjälp för att klara av de projekt som är aktuella.

Penninginsamlingar är ”bekväma” i bemärkelsen att de går att mäta, men även här går det att åstadkomma nyttiga variationer. Från Karlstad berättas att om exempelvis en julfest ger ett visst belopp som resultat för välgörenhet lovar GL att motsvarande belopp ska tillföras till den första summan. Plötsligt blev hjälpen fördubblad! Det finns inga tak för våra ansträngningar, och behoven är, som sagt, minst lika obegränsade.
Grundlogerna har full frihet att skänka till de behov man önskar. Ofta är det dagsaktuella situationer som styr. Tsunamin, jordbävningar och översvämningar har varit utlösande faktorer för insatser, med varierande belopp och även de kanaler som hjälpen har slussats genom har varierat.

Ibland har det varit via Röda Korset, ibland Stadsmissionen.

Ofta kan man ana att hjälpen går lättare att skapa om den hjälpande handen verkar närmare mottagaren. Fadderbarnverksamhet ligger så nära!

Ett foto av det barn som är föremål för omtanken skapar en känsla av den närhet som öppnar våra sinnen för nöden. Ibland skapas kanaler med barnhem i länder som inte har det så bra som vi har det. Genom kontakter som knyter oss närmare, utan organisatoriska mellanhänder kan vi ana givandets värme mer direkt.

Mottagarna kan vara kollektiv eller enskilda personer. Kvinnojourer, handikapporganisationer och, som tidigare nämnts, Röda Korset har mottagit gåvor, men vi har även fått berättat hur en svårt brännskadad afrikansk flicka fått ett bidrag för sin sjukhusvistelse. I det sammanhanget kan n ämnas att det var ett parallellt fall till Karlstads julfest. I detta fall gick GL in med samma belopp som Café Druiden och kunde sålunda få dubblerad effekt. Kanske det kan vara ett tips till de orter som har både loge och ett druidiskt café?

Grundlogerna har som sagt full frihet att välja vart pengarna och gåvorna ska gå, även om vi kan skönja en viss styrning de senaste åren. Pengar kan slussas in till vår Stipendiefond, där de sedan delas ut enligt de beslut som tas av de förvaltande. Vi har medvetet lagt en tyngdpunkt på gåvor som ska hamna i forskningen mot prostatacancer och kampanjen för just denna forskning har helt tydligt fått ett genomslag, då det gäller målet för många penninggåvor.

Vid senaste Riksmötet kunde vi dela ut två stipendier på totalt 150.000:- kronor, varav det ena gick till forskningen kring prostatacancer och det andra till forskning för alternativa motorbränslen ur svartlut.

Vi kan nog konstatera att behoven alltid kommer att vara större än de medel som vi kan bidra med, men vi söker också nya vägar att finna tillskott till fonden. Tidningsredaktionen har tagit fram en kalender som kommer att skickas ut till grundlogerna och om våra planer går i lås kan detta projekt medföra ett gott tillskott till vår stipendiefond. Vi ber läsarna att noggrant studera vidstående annons för denna kalender.

Tanken att vi för en blygsam kostnad kan delta i ett nationellt projekt som nästan helt hamnar till välgörenhet är fantastisk. Faller det väl ut kommer vi säkert att fortsätta med en kalender, eller arbeta vidare med andra uppslag för att hålla vår idé med välgörenhet levande. Idén att få lotta ut originalmålningarna bland köparna av kalendrarna ger en extra krydda åt det hela, men som sagts, läs den separata annonser på nästa uppslag.

Under flera år har vi propagerat för de alternativ som kan få stipendiefonden att växa. Uppvaktningar kan ges i form av gåvobevis för skänkta pengar till fonden. Ett tackbrev från fonden kan ge mottagaren dubbel glädje; kvittot på att man är ihågkommen på sin bemärkelsedag och känslan av att man själv varit med i välgörenheten indirekt!
Sammantaget bedrivs ett omfattande välgörenhetsarbete inom vår orden.

Med arbetsinsatser och penninggåvor gör vi gott! Att vi är blott ca 5.000 bröder i Sverige och att alla insatser sker inom vår eget revir gör att vi inte får räkna med att nå de höjder som andra organisationer når, då de sträcker sig ut till allmänheten. Här finns ingen rättvisa i att göra jämförelser!

I allt material som kommit tidningen till del kan vi ana glädjen i givandet.

Kan vi hålla den känslan levande och vakenheten för att finna vägar för vår verksamhet?
Tillsammans kan berg flyttas!

Bertil Carlsson