Logen Avalon hittar en svenskättad Orden i USA

”Medlem, som blivit sinnesrubbad eller vansinnig, skall ej vara berättigad till sjukhjälp om han vistas på fri vårdanstalt. Men om en sådan medlem har familj eller anhöriga som vid sjukdomens inträffande äro beroende på hans arbetsförtjänst för sitt uppehälle, skall logen till sådan familj eller anhöriga utbetala sjukhjälp enligt samma regler som gälla för vanliga sjukdomsfall.”

Så lyder § 51 M) Sjukhjälp i ”Konstitution för Independent Order of Vikings”. Gällande från och med den 1 juli 1923.

Det finns många ordenssällskap i världen. Förmodligen har många av dessa snarliknande regler, bestämmelser och ritualer av den enkla anledningen att de är besläktade med varandra eller kopierade från någon förebild. Under århundraden har ordenssällskapen varit samlingspunkter för människor med gemensamma mål eller annan tillhörighet. Och de finns, som bekant, även i vår moderna tid, dock kanske med mer modifierade regelverk än ovanstående exempel.

När Avalonbrodern Erland Gummesson en höstdag gjorde en djupdykning i sin numera bortgångne svärfaders undanstoppade tillhörigheter, gjorde han ett intressant fynd. Uppe på vinden i det vackra rödmålade torpet fanns en liten bok som väckte hans intresse. Under sina yngre dagar hade svärfadern vistats en tid i det förlovade landet i väster, och uppenbarligen hade han då varit medlem i ett ordenssällskap. Arvid, som han hette, var verksam i Illinois på 20-talet och allt tyder på att han var en loge-broder i Independent Order of Vikings – I.O.V. Boken som Erland fann var just nämnda Konstitution för denna Loge.

Gömd och glömd sedan länge.

Logen stiftades år 1890 i Chicago av elva unga svenska utvandrade män. Redan efter ett år var man uppe i över 200 medlemmar, och 1892 såg den första Storlogen dagens ljus. De närmaste åren etablerades flera nya grundloger och bröderna deltog framgångsrikt i många projekt i Chicagotrakten.

Konstitution för I.O.V är en intressant läsning och i § 2, Ändamål, kan man läsa:

”Ordens ändamål skall vara: Att till gemensamt broderskap förena män av svensk börd, god hälsa och karaktär, mellan en ålder av 16 och 50 år, för att genom enighet och samverkan vinna styrka i moraliskt, intellektuellt och ekonomiskt hänseende”.

Uppenbarligen fungerade Orden som något av en försäkrings- och arbetslöskassa, för under samma rubrik fortsätter det:

Att genom de underordnade logerna föranstalta om utbetalandet av sjukhjälp till Ordens medlemmar, då de genom sjukdom eller oförmåga att arbeta äro oförmögna att fullgöra sina dagliga värv.

Att upprätta och underhålla ett hem för sjuka och åldersdigna medlemmar.”

För att bli medlem måste vissa krav uppfyllas. Under § 37 Villkor för erhållande av medlemskap kan man läsa:

”Logen skall uteslutande bestå av manliga medlemmar. Varje man av svensk börd, som ej är under 16 år och ej över 50 år gammal, är berättigad till inträde i densamma; dock måste han hava god karaktär, vara fullkomligt fri från ärvtliga och obotliga sjukdomar, samt vara arbetsam och villig att genom hederlig sysselsättning försörja sig. Han måste dessutom förete intyg om sitt hälsotillstånd från någon av logen antagen och storlogen godkänd läkare.”

Sedan kommer några knepiga villkor: ”Personer som äro innehavare av eller sysselsatta i affär för tillverkning eller försäljning av spirituösa drycker, kunna endast vinna medlemskap av assuransfonden i klass A $100.”

Jobbar man med alkohol hamnade man alltså i lägsta försäkringsklassen. Man undrar varför.

Det finns faktiskt mycket i Konstitution för Independent Order of Vikings vilket påminner om vårt eget regelverk, en del är nästan identiskt. Nummer ett i en Loge kallas för Hövding, sedan kommer Vice Hövding, Protokollsekreterare, Finanssekreterare, Skatt-mästare och tre Trustees. De senare verkar motsvara vår Logevärd med Fu. De skall ”anskaffa tingslokal, ävensom ljus och värme för densamma”. Det framgår att alla i styrelsen skall deponera en borgenssumma, något som förmodligen gjorde att uppgifterna togs på stort allvar. Annars var det risk att borgenssumman förbrukades.

Även Härold samt Inre och Yttre vakt var i tjänst vid logemöte, eller ting som det kallades. Kravet var två reguljära ting varje månad och att förhandlingarna skulle föras på svenska språket. Några politiska eller religiösa diskussioner fick inte förekomma och det var inte heller tillåtet att på något sätt förklena någon annans broders karaktär. Skulle detta förekomma blev den skyldige kallad till tystnad och förbjuden att tala vid tinget.

Independent Order of Vikings var uppenbarligen mycket framgångsrika redan från starten beträffande medlemstillväxten. Snart startade diskussioner om en motsvarighet för kvinnor. Redan 1892 fanns en kommitté som jobbade med frågan, men först 12 år senare såg ”Valkyrian” – den första I.O.V-logen för kvinnor – dagens ljus. Dessvärre har vi inte tillgång till regelverket för damerna, vilket hade varit intressant som en spegel av den tidens värderingar.

År 1929, nästan 40 år efter stiftandet, fanns i USA 95 grundloger i 19 stater med en total summa medlemmar på nästan 15.000. Independent Order of Vikings lever och mår bra fortfarande over there. En viss tillbakagång har noterats och numera finns 27 grundloger i 9 stater med ett antal av 7.300 medlemmar. Dock är nu mycket av verksamheten ”amerikaniserad”, av självklara skäl, och medlemmarna inte bara av svenskt ursprung, även om Skandinavien fortfarande är ett aktat begrepp.

Titta gärna in på I.O.V:s webbsida: iovikings.org där man kan läsa om deras nuvarande verksamhet och även få en noggrann historiebeskrivning. Man kan läsa ”Viking Journal” och se att ”Viking of the Year 2011” är en finländare! Även ”stichtingargus.nl/vritmetselarij/ iov_r. kan vara av intresse.

I.O.V:s öppningssång vid tinget när 1900-talet tog sin början är mäktig. Dock är melodin okänd:

I söner af Skandias åldriga bygd, Välkomma till Vikingars gille!
I Vinland skall spörjas vår nordmannadygd,

Vår kraft, vårt mod, vår ära och vårt snille.

Välkomma att slå för det rätta ett slag,
När lagbalkar kränkas och brytas!

Ett ädelt, ett fornnordiskt fostbrödralag På Viking-sed skall här i afton knytas.

Text och bild: Alf Carlsson • Idé och research: Erland Gummesson