År 1978 kom man i Århus, Danmark över en skrift från 1717, som utformats av en skotsk läkare vid namn William Stukely. Den omfattade över 2500 sidor. Stukleys förslag framfördes av John Toland vid en konferens i London, där man samlat representanter från alla kända loger. Stukleys och Tolands avsikt var att instifta en rent keltisk Orden och den 1 maj 1717 instiftades Order Terra. En annan gren av deltagarna höll fast vid sin förankring till kristen-domen och så tillkom Frimuareorden med sin ”födelse-dag” på Johannesdagen, den 24 juni.

Kelterna levde före germanerna i den del av världen som ligger mellan det nordligaste Norge och det sydligaste Spanien, från Irland i väster till Indien i öster. Man anser att de ursprungligen kom från Indien omkring 2400 f Kr. Det finns mycket som tyder på att det under en tid fanns en förbindelse mellan Rosencreutzarna och druiderna eller att de åtminstone hade en gemensam kulturkälla mellan floderna Eufrat och Tigris. Såvitt man vet hade Rosencreutzarna mysterieskolor i Egypten redan 1350 f Kr under Amenhotep IV.

Kelterna dukad under i kampen mot romarna under åren 60 till 52 f Kr. Resterna av den keltiska befolkningen assimilerades i olika folkgrupper och deras historia skrevs i efter-hand av segerherrarna eftersom kelterna inte hade något skriftspråk. Kyrkan arbetade sedan starkt för att sudda ut var-je spår av kelternas existens.

Trots förbud bildade den assimilerade keltiska befolkningen små grupper som senare utvecklades till det vi idag kallar ordnar och loger. På grund av svårigheter med samarbete mellan dessa grupper utvecklade de sig med tiden i alla möjliga riktningar. Avståndet till den ursprung-liga keltiska kulturen blev större och större och religionen infiltrerade alltmer grupperna. Kelterna var mycket noga med att ingen trosriktning eller politisk tillhörighet på-verkade deras kultur, frihet och tradition, de gav varandra friheten att kunna fritt välja tro på ”sin” gud. Det var dessa spillror som förenades i maj 1717 i Order Terra.

Det som hände 1781 känner vi alla till. Henry Hurle gör en utbrytning och startar en till dåtiden anpassad gren av Orden. Man behöll endast symboler och namn från de gamla ritualerna och det är vad vi i FGDO idag arbetar ef-ter, även om dessa ritualer har förändrats mycket genom åren och genom vandringen från England via USA åter till Tyskland och vidare till Sverige i början på 1900-talet.

Den keltiska grenen återuppväcktes 1984 i Århus med de 1978 upptäckta skrifterna som grund under det gamla namnet Order Terra. Man använder där de gamla keltiska ritualerna och ceremonierna. Man har också vad man kallar en keltisk högskola för utbildning i keltisk anda. Huruvida Order Terra fortfarande verkar i Danmark kan jag inte avgöra, då deras hemsida inte längre är tillgänglig. Mina uppgifter kommer från hemsidan år 2000.

Av Jan Peterzén