Jag har upplevt, att ordet ENDRÄKT ibland kan väcka undran, särskilt hos yngre bröder. Det är inte att förvånas över. Ordet används ju inte i modernt språk och Svenska Akademins Ordlista (SAOL) saknar idag ordet helt. I andra ordböcker kan man finna beteckningen (litt), vilket betyder att ordet anses litterärt.

Endräkt motsvaras, som vi vet, av Einigkeit på tyska och Harmoni på danska och norska. Här får vi på en gång en ordförklaring. Enighet och harmoni är bra tolk-ningar av endräkt. Andra synonymer är samstämmighet, samförstånd, samman-hållning och försoning, den senare tolkningen kanske lite långsökt.

Ordet dräkt i den här betydelsen kommer, tror jag, som ett lån från tyskans Tracht, som betyder dräkt. Endräkt heter också på tyska Eintracht. Man kan ju också tänka sig, att verbet trachten, som betyder längta eller trakta (även detta ganska ovanligt i svenskan idag) kan ha med saken att göra. Trakta (längta) efter enighet – Eintracht – endräkt.

Man kan ju i sammanhanget fundera över, varför vi säger FRID när alla övriga inom FGDO säger fred, peace, Frieden. Vad jag kan förstå, har detta varit den översättning man haft från första början, 1904, hos oss.

Vi är ensamma inom den moderna druidvärlden att använda namnet EU-BAT, övriga säger Ovat. Varifrån kommer då de här namnen?

Den enda skriftliga dokumentation vi har från de gamla druiderna, är ro-marnas nedteckningar, varav Cæsars väl är mest kända. Han använde dock bara namnet Druid. Diodorus Siculus talar om Saronider, Bard och Vater. Strabo nämner också Vater och här har vi förklaringen till Ovat.

Så kommer det: Ammianus Marcelinnus talar om Druid, Bard och Euba-ger. Vater och Eubager tycks ha verkat parallellt. Eubagerna hade till upp-gift att iaktta naturfenomen, leda offerritualer och därigenom sia om framtiden. De studerade också medicin och anatomi.

Vaterna (Ovaterna) utförde de vanliga prästhandlingarna, representerade visdomen och hade till uppgift att leda folket. På keltiska betyder Ovydd bl a ung man, ov betyder obearbetad, otränad.

Eubat och Ovat har alltså samma historiska berättigande och inom ODO, som genom en utbrytning från FGDO 1933 startade en egen Druid-Orden i hela Skandinavien, använde man namnet Ovat. Vid sammanslagningen 1954 försvann det givetvis till förmån för FGDO-namnet Eubat.

Kan någon ge en förklaring till, varför de tyska ritualernas Ovat ändrades till Eubat när man gjorde våra svenska ritualer? Kanske är det så, att Eubat ändå är det mest relevanta för första graden med tanke på vilka uppgifter de hade hos kelterna.

en fundering av Jan Peterzén